Tin tức

Kết thúc hiệu ứng bằng phương thức Stop() trong jQuery – 09

Kết thúc hiệu ứng bằng phương thức stop() trong jquery – 09

Phương thức stop() dùng để kết thúc một hiệu ứng jQuery (hiện, ẩn, trượt, phai màu, chuyển động,....) trước khi hiệu ứng đó được thực thi hoàn thành. Phương thức stop() KHÔNG THAM SỐ Cú pháp: $(selector).stop(); Ví dụ: <!DOCTYPE

Hiệu ứng động (Animation) trong jQuery – 08

Hiệu ứng động (animation) trong jquery – 08

Phương thức animate() trong jQuery được dùng để tạo hiệu ứng động (di chuyển, thay đổi kích thước,....) cho phần HTML. Phương thức animate() trong jQuery Phương thức animate() được dùng để tạo hiệu ứng

Cách hiện và ẩn một phần tử (với hiệu ứng trượt) – 07

Cách hiện và ẩn một phần tử (với hiệu ứng trượt) – 07

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách hiện và ẩn một phần tử HTML với hiệu ứng trượt Với hiệu ứng trượt, chúng ta có ba phương thức: slideDown() - hiện phần tử

Hàm Callback trong jQuery – 06

Hàm callback trong jquery – 06

Một hàm Callback sẽ được thực thi sau khi hiệu ứng jQuery hiện tại đã thực hiện xong 100%. Tại sao lại cần dùng hàm Callback? Trong JavaScript, các câu lệnh sẽ được thực thi

Cách hiện và ẩn một phần tử (với hiệu ứng phai màu) – 05

Cách hiện và ẩn một phần tử (với hiệu ứng phai màu) – 05

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách hiện và ẩn một phần tử HTML với hiệu ứng phai màu Với hiệu ứng phai màu, chúng ta có bốn phương thức: fadeIn() - hiện

Cách hiện và ẩn một phần tử – 04

Cách hiện và ẩn một phần tử – 04

Cách hiện và ẩn một phần tử HTML Phương thức show() dùng để hiện một phần tử HTML Phương thức hide() dùng để ẩn một phần tử HTML Cú pháp CƠ BẢN: $(selector).show(); $(selector).hide(); Ví dụ: Khi người dùng

jQuery Selectors – 03

Jquery selectors – 03

jQuery Selectors là gì? jQuery Selectors là một trong những phần quan trọng nhất của thư viện jQuery. jQuery Selectors được dùng để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn thao tác dựa trên

Cú pháp của jQuery – 02

Cú pháp của jquery – 02

Cách thức làm việc của jQuery là bạn sẽ dùng các bộ chọn (Selectors) để chọn ra các phần tử HTML mà mình muốn xử lý, sau đó dùng các hàm (được cung cấp bởi

Tìm hiểu tổng quan về jQuery – 01

Tìm hiểu tổng quan về jquery – 01

jQuery là gì? jQuery là một thư viện JavaScript, giúp đơn giản hóa việc lập trình JavaScript từ đó dẫn đến tăng tốc độ phát triển dự án. (Ví dụ: Khi muốn làm một chức

Cách thiết lập độ ưu tiên hiển thị giữa các phần tử – 34

Cách thiết lập độ ưu tiên hiển thị giữa các phần tử – 34

1) Độ ưu tiên hiển thị là gì !? - Độ ưu tiên hiển thị có thể tạm hiểu như một loại đơn vị đo lường dùng để quyết định việc "phần tử nào sẽ được

Liên hệ ngay