Danh sách tất cả các thẻ trong HTML – 26

Thẻ <!– –> trong HTML:

Xác định một đoạn chú thích

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <!-- Đây là chú thích, nó sẽ không được hiển thị lên màn hình -->
    <p>LẬP TRÌNH WEB</p>
</body>
</html>

Thẻ <!DOCTYPE> trong HTML:

Xác định cho trình duyệt biết phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng

Ví dụ:

Tập tin này sử dụng phiên bản HTML5

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tiêu đề trang web</title>
</head>
<body>
    <p>Nội dung trang web</p>
</body>
</html>

– Dưới đây là một số phiên bản HTML:

1) XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

2) XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

3) XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

4) XHTML 1.1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

5) HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

6) HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

7) HTML 4.01 Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

8) HTML 5

<!DOCTYPE html>

 Lưu ý:

  • Thẻ <!DOCTYPE> sẽ không có bất kỳ hiển thị gì lên màn hình trình duyệt.
  • Hiện nay HTML5 là phiên bản mới nhất và được hỗ trợ mạnh mẽ nhất, do đó khuyến khích các bạn sử dụng thẻ <!DOCTYPE html>

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay