Cách chỉnh một vài hiệu ứng đơn giản cho hình ảnh – 25

– Trong bài viết này, các bạn sẽ được tìm hiểu cách sử dụng thuộc tính filter để chỉnh một vài hiệu ứng đơn giản cho hình ảnh, ví dụ như: đen trắng, mờ ảo, tương phản, trong suốt, . . . .

– Để sử dụng thuộc tính filter thì chúng ta dùng cú pháp như sau: filter: value;

– Trong đó, value có thể được xác định dựa theo một trong mười hai loại giá trị.

 • none: Không tạo bất kỳ một hiệu ứng gì cho hình ảnh.
 • blur(): Chỉnh hiệu ứng mờ ảo cho hình ảnh.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:blur(0px);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • brightness(): Chỉnh độ sáng tối của hình ảnh.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:brightness(61%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • contrast(): Chỉnh độ tương phản của hình ảnh.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:contrast(309%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • saturate(): Chỉnh độ bão hòa của hình ảnh.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:saturate(593%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • opacity(): Chỉnh độ trong suốt của hình ảnh.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:opacity(65%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • grayscale(): Chuyển hình ảnh sang dạng ảnh trắng đen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:grayscale(73%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • sepia(): Chuyển hình ảnh sang dạng ảnh nâu đỏ.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:sepia(42%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • hue-rotate(): Chuyển đổi màu xoay vòng cho hình ảnh.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:hue-rotate(140deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • drop-shadow(): Tạo một cái bóng cho hình ảnh.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    img{
      filter:drop-shadow(3px 3px 5px #333);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <img src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/10/pineapple.jpg">
</body>
</html>
 • initial: Tạo một cái bóng cho hình ảnh (mặc định thì thuộc tính filter có giá trị là none).
 • inherit: Kế thừa giá trị thuộc tính filter từ phần tử cha của nó.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay