Cách chèn một đoạn audio vào trang web – 19

1) Cách chèn một đoạn audio vào trang web

– Để chèn một đoạn audio vào trang web thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau: <audio controls> <source src=”đường dẫn đến tập tin audio”> </audio>

– Lưu ý: Chúng ta nên sử dụng nhiều thẻ <source> để xác định nhiều tập tin audio dự phòng (đề phòng trường hợp đường dẫn đến tập tin audio này không tồn tại thì trình nghe nhạc sẽ chuyển sang sử dụng đường dẫn đến một tập tin audio khác)

Ví dụ:

– Mặc định thì trình nghe nhạc sẽ sử dụng tập tin jwiq.mp3, nếu tập tin jwiq.mp3 không tồn tại thì trình nghe nhạc sẽ sử dụng tập tin wi1o.mp3, nếu tập tin wi1o.mp3 không tồn tại thì trình nghe nhạc sẽ chuyển sang sử dụng tập tin bell.mp3, . . . .

<audio controls>
	<source src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/09/bell.mp3">
</audio>

2) Các thuộc tính được sử dụng bên trong thẻ <audio>

– Dưới đây là danh sách những thuộc tính thường được sử dụng bên trong thẻ <audio>

(các bạn vui lòng tấm vào hình  để tìm hiểu chi tiết chức năng và cách sử dụng của từng thuộc tính)

  • autoplay: Đoạn audio sẽ tự động được phát ngay sau khi trang tải xong.
<audio controls autoplay>
    <source src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/09/bell.mp3">
</audio>
  • controls: Chỉ định việc hiển thị trình phát audio.
  • loop: Tự động phát lặp lại sau mỗi lần kết thúc.
<audio controls loop>
    <source src="https://dsmart.vn/wp-content/uploads/2022/09/bell.mp3">
</audio>
  • preload: Tùy chỉnh việc đoạn audio có được tải xuống trong quá trình tải trang hay không.
  • muted: Tắt âm thanh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay