Cách xác định giá trị của một màu sắc trong CSS – 04

– Trong CSS, màu sắc có thể được xác định dựa theo một trong sáu loại giá trị:

 1.  Tên màu
 2. Giá trị RGB
 3. Giá trị HEX
 4. Giá trị RGBA
 5. Giá trị HSL
 6. Giá trị HSLA

– Tuy nhiên, trong số sáu loại giá trị dùng để xác định màu sắc thì thông thường các lập trình viên chỉ sử dụng chủ yếu bốn loại:

 • Tên màu
 • Giá trị RGB
 • Giá trị HEX
 • Giá trị RGBA
Ví dụ:

– Nếu muốn thiết lập chữ màu đỏ cho một phần tử nào đó thì thuộc tính color của phần tử đó phải nhận một trong các giá trị như sau:

red– Xác định dựa theo tên màu
rgb(255,0,0)– Xác định dựa theo giá trị RGB
#ff0000– Xác định dựa theo giá trị HEX
rgba(255,0,0,1)– Xác định dựa theo giá trị RGBA
hsl(0,100%,50%)– Xác định dựa theo giá trị HSL
hsla(0,100%,50%,1)– Xác định dựa theo giá trị HSLA

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
</head>
<body>
  <h1 style="color:red">Lập Trình Web 01</h1>
  <h1 style="color:rgb(255,0,0)">Lập Trình Web 02</h1>
  <h1 style="color:#ff0000">Lập Trình Web 03</h1>
  <h1 style="color:hsl(0,100%,50%)">Lập Trình Web 04</h1>
  <h1 style="color:rgba(255,0,0,1)">Lập Trình Web 05</h1>
  <h1 style="color:hsla(0,100%,50%,1)">Lập Trình Web 06</h1>
</body>
</html>

1) TÊN MÀU

– Dưới đây là danh sách các “tên màu” được hỗ trợ trong CSS:

AliceBluergb(240,248,255)#F0F8FF
AntiqueWhitergb(250,235,215)#FAEBD7
Aquargb(0,255,255)#00FFFF
Aquamarinergb(127,255,212)#7FFFD4
Azurergb(240,255,255)#F0FFFF
Beigergb(245,245,220)#F5F5DC
Bisquergb(255,228,196)#FFE4C4
Blackrgb(0,0,0)#000000
BlanchedAlmondrgb(255,235,205)#FFEBCD
Bluergb(0,0,255)#0000FF
BlueVioletrgb(138,43,226)#8A2BE2
Brownrgb(165,42,42)#A52A2A
BurlyWoodrgb(222,184,135)#DEB887
CadetBluergb(95,158,160)#5F9EA0
Chartreusergb(127,255,0)#7FFF00
Chocolatergb(210,105,30)#D2691E
Coralrgb(255,127,80)#FF7F50
CornflowerBluergb(100,149,137)#6495ED
Cornsilkrgb(255,248,220)#FFF8DC
Crimsonrgb(220,20,60)#DC143C
Cyanrgb(0,255,255)#00FFFF
DarkBluergb(0,0,139)#00008B
DarkCyanrgb(0,139,139)#008B8B
DarkGoldenRodrgb(184,134,11)#B8860B
DarkGrayrgb(169,169,169)#A9A9A9
DarkGreenrgb(0,100,0)#006400
DarkGreyrgb(169,169,169)#A9A9A9
DarkKhakirgb(189,183,107)#BDB76B
DarkMagentargb(139,0,139)#8B008B
DarkOliveGreenrgb(85,107,47)#556B2F
Darkorangergb(255,140,0)#FF8C00
DarkOrchidrgb(153,50,204)#9932CC
DarkRedrgb(139,0,0)#8B0000
DarkSalmonrgb(233,150,122)#E9967A
DarkSeaGreenrgb(143,188,143)#8FBC8F
DarkSlateBluergb(72,61,139)#483D8B
DarkSlateGrayrgb(47,79,79)#2F4F4F
DarkSlateGreyrgb(47,79,79)#2F4F4F
DarkTurquoisergb(0,206,209)#00CED1
DarkVioletrgb(248,0,211)#9400D3
DeepPinkrgb(255,20,147)#FF1493
DeepSkyBluergb(0,191,255)#00BFFF
DimGrayrgb(105,105,105)#696969
DimGreyrgb(105,105,105)#696969
DodgerBluergb(30,144,255)#1E90FF
FireBrickrgb(178,34,34)#B22222
FloralWhitergb(255,250,240)#FFFAF0
ForestGreenrgb(34,139,34)#228B22
Fuchsiargb(255,0,255)#FF00FF
Gainsbororgb(220,220,220)#DCDCDC
GhostWhitergb(248,248,255)#F8F8FF
Goldrgb(255,215,0)#FFD700
GoldenRodrgb(218,165,32)#DAA520
Grayrgb(218,218,218)#808080
Greenrgb(0,218,0)#008000
Greyrgb(218,218,218)#808080
GreenYellowrgb(173,255,47)#ADFF2F
HoneyDewrgb(240,255,240)#F0FFF0
HotPinkrgb(255,105,180)#FF69B4
IndianRedrgb(205,90,90)#CD5C5C
Indigorgb(75,0,130)#4B0082
Ivoryrgb(255,255,240)#FFFFF0
Khakirgb(240,230,140)#F0E68C
Lavenderrgb(230,230,230)#E6E6FA
LavenderBlushrgb(255,240,245)#FFF0F5
LawnGreenrgb(124,252,0)#7CFC00
LemonChiffonrgb(255,250,205)#FFFACD
LightBluergb(173,216,230)#ADD8E6
LightCoralrgb(240,128,128)#F08080
LightCyanrgb(224,255,255)#E0FFFF
LightGoldenRodYellowrgb(250,250,210)#FAFAD2
LightGrayrgb(211,211,211)#D3D3D3
LightGreenrgb(144,238,144)#90EE90
LightGreyrgb(211,211,211)#D3D3D3
LightPinkrgb(255,182,193)#FFB6C1
LightSalmonrgb(255,160,122)#FFA07A
LightSeaGreenrgb(32,178,170)#20B2AA
LightSkyBluergb(135,206,250)#87CEFA
LightSlateGrayrgb(119,136,153)#778899
LightSlateGreyrgb(119,136,153)#778899
LightSteelBluergb(176,196,222)#B0C4DE
LightYellowrgb(255,255,224)#FFFFE0
Limergb(0,255,0)#00FF00
LimeGreenrgb(50,205,50)#32CD32
Linenrgb(250,240,230)#FAF0E6
Magentargb(255,0,255)#FF00FF
Maroonrgb(128,0,0)#800000
MediumAquaMarinergb(102,205,170)#66CDAA
MediumBluergb(0,0,205)#0000CD
MediumOrchidrgb(186,85,211)#BA55D3
MediumPurplergb(147,112,216)#9370D8
MediumSeaGreenrgb(60,179,113)#3CB371
MediumSlateBluergb(123,104,238)#7B68EE
MediumSpringGreenrgb(0,250,154)#00FA9A
MediumTurquoisergb(72,209,204)#48D1CC
MediumVioletRedrgb(199,21,133)#C71585
MidnightBluergb(25,25,112)#191970
MintCreamrgb(245,255,250)#F5FFFA
MistyRosergb(255,228,225)#FFE4E1
Moccasinrgb(255,228,181)#FFE4B5
NavajoWhitergb(255,222,173)#FFDEAD
Navyrgb(0,0,128)#000080
OldLacergb(253,245,230)#FDF5E6
Olivergb(128,128,0)#808000
OliveDrabrgb(107,142,35)#6B8E23
Orangergb(255,165,0)#FFA500
OrangeRedrgb(255,69,0)#FF4500
Orchidrgb(218,112,214)#DA70D6
PaleGoldenRodrgb(238,232,170)#EEE8AA
PaleGreenrgb(152,251,152)#98FB98
PaleTurquoisergb(175,238,238)#AFEEEE
PaleVioletRedrgb(216,112,147)#D87093
PapayaWhiprgb(255,239,213)#FFEFD5
PeachPuffrgb(255,218,185)#FFDAB9
Perurgb(205,133,63)#CD853F
Pinkrgb(255,192,203)#FFC0CB
Plumrgb(221,160,221)#DDA0DD
PowderBluergb(176,224,230)#B0E0E6
Purplergb(128,0,128)#800080
Redrgb(255,0,0)#FF0000
RosyBrownrgb(188,143,143)#BC8F8F
RoyalBluergb(65,105,225)#4169E1
SaddleBrownrgb(139,69,19)#8B4513
Salmonrgb(250,128,114)#FA8072
SandyBrownrgb(244,164,96)#F4A460
SeaGreenrgb(46,139,87)#2E8B57
SeaShellrgb(255,245,238)#FFF5EE
Siennargb(160,82,45)#A0522D
Silverrgb(192,192,192)#C0C0C0
SkyBluergb(135,206,235)#87CEEB
SlateBluergb(106,90,255)#6A5ACD
SlateGrayrgb(112,128,144)#708090
SlateGreyrgb(112,128,144)#708090
Snowrgb(255,250,250)#FFFAFA
SpringGreenrgb(0,255,127)#00FF7F
SteelBluergb(70,130,180)#4682B4
Tanrgb(210,180,140)#D2B48C
Tealrgb(0,128,128)#008080
Thistlergb(216,191,216)#D8BFD8
Tomatorgb(255,99,71)#FF6347
Turquoisergb(64,224,208)#40E0D0
Violetrgb(238,130,238)#EE82EE
Wheatrgb(245,222,179)#F5DEB3
Whitergb(255,255,255)#FFFFFF
WhiteSmokergb(245,245,245)#F5F5F5
Yellowrgb(255,255,0)#FFFF00
YellowGreenrgb(145,205,50)#9ACD32

– Lưu ý: Tên màu không phân biệt chữ in hoa hay chữ thường, ví dụ như ba giá trị GREEN Green green đều có chung một ý nghĩa.

2) GIÁ TRỊ RGB

– Dưới đây là cú pháp dùng để xác định một giá trị RGB: rgb(red,green,blue)

– Trong đó, các tham số red – green – blue phải là một số nguyên trong đoạn từ 0 đến 255.

– Lưu ý: Khi giá trị của các tham số red – green – blue càng lớn thì màu sắc sẽ càng trở nên sáng hơn, ví dụ như giá trị rgb(0,0,0) là màu đen thì giá trị rgb(255,255,255) chính là màu trắng.

3) GIÁ TRỊ HEX

– Dưới đây là cú pháp dùng để xác định một giá trị HEX: #rrggbb

– Gần giống với giá trị RGB, giá trị HEX được tạo nên bởi ba tham số red (rr), green (gg), blue (bb).

– Tuy nhiên, điểm khác nhau chính là mỗi tham số của giá trị HEX phải được xác định bởi hai ký tự, mỗi ký tự phải là một chữ cái (a, b, c, d, e, f) hoặc một số nguyên (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý:– Đối với loại giá trị HEX, các ký tự không phân biệt trường hợp chữ in hoa hay chữ thường, ví dụ như hai giá trị #ff00de và #FF00DE đều có chúng một ý nghĩa.

– Màu sắc sẽ sáng dần khi giá trị của các tham số tăng dần từ 00 lên FF.

– Giá trị HEX cũng có thể được viết dưới dạng 3 ký tự (một ký tự sẽ đại diện cho cả hai), ví dụ:

 • #000 tương đương với #000000
 • #DDD tương đương với #DDDDDD
 • #0DF tương đương với #00DDFF
 • #DEF tương đương với #DDEEFF

4) GIÁ TRỊ RGBA

– Dưới đây là cú pháp dùng để xác định một giá trị RGBA: rgba(red,green,blue,alpha)

– Như chúng ta đã thấy, giá trị RGBA khá giống với giá trị RGB. Tuy nhiên, nó có thêm một tham số alpha (tham số alpha dùng để xác định mức độ trong suốt của màu sắc, nó phải nhận giá trị là một số trong đoạn 0 – 1, mức độ trong suốt sẽ tăng dần khi giá trị giảm dần từ 1 xuống 0)

5) SỬ DỤNG CHROME ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT MÀU SẮC

– Ví dụ như khi đang lướt web, các bạn thấy một phần tử nào đó có màu đẹp quá, các bạn muốn lấy giá trị của màu sắc đó để sử dụng (nhưng không biết phải làm như thế nào)
– Thì ở trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trình duyệt Chrome để xác định giá trị của một màu sắc được hiển thị trên trang web.
 • Bước 1: Bấm phím F12 hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + C tại trang web chứa màu sắc mà các bạn muốn xác định, nhìn trên thanh menu chính chọn tab Elements, sau đó chọn tab Styles.

 • Bước 2: Nhìn cụm bên phải, các bạn sẽ thấy ở đó có một số bộ định dạng.

 • Bước 3: Di chuyển con trỏ vào góc phải phía dưới của một bộ định dạng bất kỳ thì các bạn sẽ thấy ở đó có một số tùy chọn (tại đây chọn Add color)

 • Bước 4: Sau khi đã chọn Add color, nếu các bạn nhấp chuột trái vào bất kỳ một vị trí nào trên trang web thì giá trị của màu sắc nằm tại vị trí đó sẽ được hiển thị bên trong khung (khoanh màu đỏ)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liên hệ ngay